Isolation, Characterization, and Phylogenetic Analysis of Two New Crimean-Congo Hemorrhagic Fever Virus Strains from the Northern Region of Xinjiang Province, China


Authors: 
Zhang Yanfang, Shen Shu, Fang Yaohui, Liu Jinliang, Su Zhengyuan, Liang Jinhao, Zhang Zhong, Wu Qiaoli, Wang Cheng, Abudurexiti Abulikemu, Hu Zhihong, Zhang Yujiang, Deng Fei
Date of publication: 
Thursday, 1 February, 2018
Volume: 
33
Issue: 
1
Pages: 
74-86
EVAg connections: 
Research funded by EVAg
Published by EVAg partner